Kjære leser, vi ønsker deg velkommen til Demensforeningen i Nordstrand og Østensjøs hjemmeside. Vi jobber for personer med demens og deres pårørende i bydelene Nordstrand og Østensjø. Arbeidet med å få demens akseptert som sykdom er heldigvis kommet langt.

 

På årsmøtet mars 2019 slo vi oss sammen med Nasjonalforeningen Oslo Demensforening. Våre medlemmer er overført til deres register. Informasjon fremover vil komme fra Oslo demensforening. Vår lokalforening er i praksis nedlagt.

Vi vil med dette takke alle medlemmer og samarbeidspartnere gjennom 22 år for samvær og samarbeid!


Facebook Oslo Demensforening
Besøk facebooksiden

Hva er demens?

Demens er en fellesbetegnelse på flere sykdommer som angriper hjernen.

Sykdommene fører til svekkelse av viktige hjernefunksjoner som hukommelse, orienteringsevne, læreevne, dømmekraft og logisk tenkning. Dette fører til problemer med å løse dagliglivets gjøremål. Demenssykdommer kan i dag ikke helbredes.

Vanligst, og mest kjent, er Alzheimers sykdom som står for ca. 60 % av tilfellene. Skadene kommer i hjernebarken og medfører svikt i overføring av impulser til hjernecellene som så dør. Sykdommen forverres forholdsvis jevnt over lang tid.

Hvem er vi?

Nordstrand/Østensjø demensforening er fra våren 2019 en arbeidsgruppe for bydelene Nordstrand og Østensjø, tilknyttet Nasjonalforeningen Oslo demensforening.

Målgruppen er personer med demens, pårørende til demente, fagfolk på eldresentre, dagsentre og sykehjem, leger, diakoner, politikere og alle andre interesserte. Det er ønskelig at alle berørte parter slutter opp om foreningen.

Foreningen er tilknyttet Nasjonalforeningen for folkehelse. Foreningen skal fremme demenssaken, spre informasjon og støtte dem som er rammet. Nasjonalforeningen har Helselag og Demensforeninger i hele Norge.